Zaznacz stronę

Wiem, że przepisy prawa budowlanego „nie rozpieszcza­ją” Inwest­o­ra. Dlat­ego od tego jest architekt zna­ją­cy przepisy planowa­nia przestrzen­nego i prawa budowlanego.

Zawodowo pro­jek­towaniem budynków zaj­mu­ję się od koń­ca 1993 roku. Pro­jek­tu­ję budyn­ki domów jed­norodzin­nych, osied­la mieszkan­iowe, budyn­ki usłu­gowe, hotele i przy­chod­nie lekarskie etc.

Doradzam w skom­p­likowanych, a pomagam w prostych Inwest­y­c­jach budowlanych. Prowadząc usłu­gi architek­ton­iczne, poz­wole­nia na budowę to dla mnie codzienność.

Arka­diusz Zubowicz

mag­is­ter inżynier architekt

[timeline_um  id=“157” ]

Share This