Zaznacz stronę

Projekt przebudowy Hala Warsztatowo-biurowa

pra­ca w toku i zdję­cia z wiz­ji lokalnej

Opis pierwotny zespołu obiektów warsztatowo-przemysłowych

Rejon Gazown­iczy : aparatu­ra z wieżą ciśnień ; zespół ele­men­tów — Toruń
Początkowo zespół obiek­tów służył jako maszynow­n­ia tramwa­jowa, wieża ciśnień wody oraz gazownia.

Apara­tow­n­ia z wieżą ciśnień” przy ul. Szosa Lubic­ka w Toruniu

pow­stanie obiek­tu 1939 — 1940

Charakterystyka obiektu :

Budynek o rzu­cie pros­toką­ta z “dok­le­joną” wieżą. Obiekt wybu­dowano w tech­nolo­gi mieszanej murowanej z ele­men­ta­mi żel­be­towy­mi ( ławy, pod­pory suwnic).

Ksz­tałt bryły budynku określa­ją pio­nowe pilas­try. Budynek 2 kondy­gna­cyjny z dachem o małym spad­ku. Dostęp do wieży od strony hali jaki z samej wieży.

Wieża ciśnień zakońc­zona “tam­burynem”. Do pro­cesów pro­duk­cyjnych w wieży prze­chowywano wody amo­ni­akalne w górnej częś­ci wieży oraz wody użytkowe w dol­nej częś­ci wieży.

architekt / autor budynku : nieznany

Share This