Zaznacz stronę

Budownictwo dla osób upośledzonych fizycznie i inwalidów

utwor­zone przez | listopad 28, 2015 | książ­ki | 0 komen­tarzy

Budownictwo dla osób upośledzonych fizycznie i inwalidów

Zebrał i opra­cow­ał mgr inż. arch. Adam Gołuch

Pro­jekt okład­ki : Grze­gorz Dobrzycki

Redak­torzy : Adam Gołuch, Anna Kuropatwińska

Wydawnict­wo “KANON

rok wyda­nia : 1995
ilość stron : -

ISBN: 83–904516‑0–3

Budownictwo dla osób upośledzonych fizycznie i inwalidów

Od Wydaw­cy :
Ustawa Pra­wo budowlane nakła­da na wszys­t­kich uczest­ników pro­ce­su inwest­y­cyjnego — tj. inwest­orów, pro­jek­tan­tów i wykon­aw­ców obow­iązek zapewnienia w real­i­zowanych przed­sięwz­ię­ci­ach inwest­y­cyjnych odpowied­nich warunk­ów zdrowot­nych i niezbęd­nych warunk­ów do korzys­ta­nia z obiek­tów przez oso­by niepełnosprawne. Doty­czy to również obiek­tów adoptowanych.

W pub­likacji przed­staw­iono zasady ksz­tał­towa­nia środowiska przy­jaznego osobom niepełnosprawnym i upośled­zonym fizy­cznie t. osobom posługu­ją­cym się wózka­mi inwalidzki­mi, z amputowany­mi kończy­na­mi, niewidomymi.
Książ­ka adresowana jest do pro­jek­tan­tów, inwest­orów i wykon­aw­ców. Może służyć pomocą uczniom i stu­den­tom szkół technicznych.
powin­na zain­tere­sować oso­by mające na co dzień sty­czność z ludź­mi niepełnosprawnymi.
Intere­su­ją­cy mate­ri­ał w tej książce powin­ny znaleźć również oso­by bezpośred­nio zain­tere­sowane polep­szaniem swo­jich warunk­ów życia.

Komen­tarz :

 

 

 

 

 

Share This