Zaznacz stronę

Curriculum Vitae

architekt Arka­diusz Zubowicz

 

2015 -

roku 2015 to sprawy pro­jek­tów dla Inwest­orów Biz­ne­sowych i Indy­wid­u­al­nych, oraz kończę rozpoczęte w roku 2014 pro­jek­ty inter­ne­towe ser­wisów architek­ton­iczno-budowlanych : pro­du­cen­tów i firm budowlanych z wojew­ództ­wa pomorskiego.
Przy okazji rozbu­dowy ser­wisu, możesz sko­rzys­tać z krót­kich recen­zji książek
Udzielam się w przestrzeni inter­ne­tu, udzielam się na dom­e­n­ach ( obec­nie strona dostęp­na prywatnie ).

lata 2011 — 2013

Od roku 2011 rozpocząłem pro­jekt “architekt w sieci”, czyli prze­niesie­nie dzi­ałal­noś­ci twór­czej i gospo­dar­czej do internetu.

We wrześniu roku 2013 uru­chomie­nie dome­ny http://dom-projekty.pl, pier­wot­nie na Prestashop obec­nie na Word­Press z nakład­ką Divi.

lata 2009 — 2014

Rok 209 rok to dzi­ałal­ność spół­ki prawa hand­lowego “Biuro Pro­jek­towe Stu­dio AV sp. z o.o.”.

lata 2007 – 2008

 

PB Gór­ski sp. z o.o.” – współ­praca przy reali­za­cji osie­dla „Mły­niec” ul.Pilotów Gdańsk-Zas­pa oraz Osie­dla „Roz­staje” ul. Drzewieck­iego Gdańsk-Zaspa.

 

lata 2005 – 2007

 

 

Wol­ski & Part­ners Archi­tekci sp. z o.o.” – współ­praca przy pro­jek­cie budow­la­nym budy­nek mieszkalno-usłu­gowy w Szcze­ci­nie przy ul. Bandurskiego

 

 

lata 1999 – 2000

 

 

 

Hos­sa S.A.” współ­praca przy pro­jek­cie Osie­dla Matem­blewo w Gdańsku..

 

 

 

 

2014 -

Od roku 2014 pełnię funkcję Del­e­ga­ta na Zjazd Pomorskiej Izby Architek­tów RP IV kadencji 2014–2018 Izba Architek­tów — Del­e­gaci Kadenc­ja 2014–2018

rok 2007

Uprawnienia budowlane nr PO/KK/167/2007 do pro­jek­towa­nia w spec­jal­noś­ci architek­ton­icznej bez ograniczeń — zawodowy egza­min państ­wowy. 
Wpis do Izby Zawodowej Architek­tów nr PO-0909. . Izba Architek­tów — wpis nr PO-0909

rok 1996

Tytuł mag­is­tra inżyniera architek­ta - egza­min mag­is­ter­s­ki zakońc­zony oceną bard­zo dobrą.
Semes­tr dyplo­mowy i obrona pra­cy dyplo­mowej pod kierunk­iem dr inż. Krystyny Sztafrowskiej.

Link do strony Wydzi­ału Architek­tu­ry Politech­ni­ki Gdańskiej

lata 1989 — 1994

lata 1985 — 1989

Liceum ogól­nok­sz­tałcące nr X w Gdańsku — obec­nie liceum zlikwidowane 🙁

lata 1977 — 1985

Szkoła pod­sta­wowa nr 79 w Gdańsku Strona Szkoły Pod­sta­wowej nr 79

Szkoła Pod­sta­wowa nr 76 w Gdańsku Strona Szkoły Pod­sta­wowej nr 76

rok 1970

urod­zony w Gdyni strona mias­ta Gdynia

Share This