Zaznacz stronę

Architekt — Gdańska, Gdynia, Sopot woj. pomorskie

Architekt Budowlany z Gdańs­ka spec­jal­ista prawa budowlanego

 

Przygotowujesz budowę lub szukasz działki ?

Potrzebujesz rozwiązać problem planu miejscowego ?

Nie masz pewności co można budować na twojej działce ?

Arka­diusz Zubowicz

Architekt Gdańsk, Gdy­nia i Sopot

Najważniejsze co wpły­wa na Two­ją budowę to urzęd­ni­cy i przepisy, dlat­ego wal­ka z nimi nie ma sen­su.  Bez zna­jo­moś­ci przepisów i ścieżek urzę­dowych, Two­je przy­go­towanie budowy może trwać nawet lata­mi. Jeżeli szczegółowo nie przeczy­tasz planu miejs­cowego lub decyzji o warunk­ach zabu­dowy to wąt­pli­we abyś wyko­rzys­tał maksy­mal­nie przestrzeń działki.

Przy­go­towanie Inwest­y­cji to wyzwanie, które wyma­ga cier­pli­woś­ci i rozwa­gi w działaniu.

Nawet w wypad­ku domu jed­norodzin­nego taki szczegół jak pochyle­nie dachu decy­du­je czy Inwest­or wybudu­je dom swoich marzeń.

W Polsce przy­go­towanie inwest­y­cji to min­i­mum ok.18 miesięcy.

Poz­wole­nie na budowę wyda­je się śred­nio w 161 dni.

- dane z “Pul­su Biznesu”

 

Ty nie masz cza­su i ochoty na wgłębian­ie się w przepisy budowlane, bo potrze­bu­jesz jas­nych odpowiedzi i rozwiązań. Ty masz zająć się orga­ni­za­cją budowy, a nie rozstrzy­gać wszys­tkie kwest­ie z urzędami.

Od architek­ta i biu­ra pro­jek­tów wymagaj :

- infor­ma­cji o Twoich ter­mi­nach usta­wowych i rzeczywistych,

- planowa­nia zagrożeń jakie mogą Ciebie czekać w wyniku pro­ce­dur urzędowych,

- rozwiązań, które będą najko­rzyst­niejsze dla Ciebie i Two­jej budowy,

nieza­leżnie od powyższego, Inwest­or otrzyma :

- doradzt­wo w zakre­sie przepisów prawa admin­is­tra­cyjnego, budowlanego, zagospo­darowa­niu przestrzen­nym itd,

- funkcjon­al­ność zagospo­darowa­nia terenu i budynku,

- este­tykę rozwiązań ( pry­watne inwest­y­c­je ), która będzie speł­ni­ać Two­je oczeki­wa­nia, a nie architekta,

 

 W czym Ci pomoże moja wiedza i umiejętności ?

Two­ja Inwest­y­c­ja najlepiej sko­rzys­ta na wiedzy w zakre­sie przepisów prawa budowlanego przy mod­e­lowa­niu kon­cepcji inwestycji.

Właś­ci­we umiejęt­noś­ci pozwala­ją na anal­izę planu miejs­cowego i wyko­na­nia mod­elu kon­cepcji w kilka­naś­cie godzin, która będzie speł­ni­ać pod­sta­wowe założe­nia planu miejs­cowego lub decyzji o warunk­ach zabudowy.

Dla Ciebie moja wiedza z zakre­su prawa budowlanego i postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego poz­woli Ci na sprawne załatwian­ie prob­lemów związanych z lokalny­mi urzę­da­mi i przepisa­mi miejs­cowy­mi. Nieste­ty cza­sem kiedy pojaw­ia się wyjątkowa sprawa przekracza­ją­ca dzi­ała­nia admin­is­tra­cyjne, wspo­magam swo­je dzi­ała­nia pomocą rad­cy prawnego.

Pracu­ję jako architekt pon­ad 20 lat z doświad­cze­niem zawodowym przy Inwest­y­c­jach na tere­nie woj. pomorskiego.
Zawsze na stałe wspo­magam się wiedzą i doświad­cze­niem pro­jek­tan­tów o spec­jal­noś­ci kon­struk­cyjnej, san­i­tarnej i elek­trycznej oraz rzec­zoz­naw­ca do spraw ochrony pożarowej i do spraw higieniczno-sanitarnych.

Każdego Klien­ta, budowę, dom, pro­jekt tak­tu­ję indywidualnie.

Kto u mnie zamawia projekty ?

Zawsze mogę przed­staw­ić Tobie moje ref­er­enc­je Inwest­orów, którzy korzys­tali z moich usług.
Część „trud­nych” poz­woleń na budowę są objętą tajem­nicą hand­lową dlat­ego o nich nie zna­jdziesz żad­nej infor­ma­cji. 
Jeżeli two­ja spraw należy do kat­e­gorii bez­nadziejnych, to Tobie także mogę pomóc. Do grona moich klien­tów zal­iczyć należy devel­op­erów budown­ict­wa mieszkaniowego.

Moje pro­jek­ty zamaw­ia­ją firmy, oso­by prowadzące dzi­ałal­ność gospo­dar­czą jak sklepy, hotele, biu­ra, prze­mysłowe, gas­trono­mia. 
Stałą grupą klien­tów są Inwest­orzy domów jednorodzinnych.

Kto przygotuje projekt ?

Nazy­wam się Arka­diusz Zubow­icz i wszelkie infor­ma­c­je zawodowe na mój tem­at zna­jdziesz na stronie.
Pro­jek­ty przy­go­towu­ję samodziel­nie od pon­ad 20 lat. Posi­adam uprawnienia zawodowe do pro­jek­towa­nia w pełnym zakre­sie bez ograniczeń. Współpracu­ję na stałe z kilku­nas­toma pro­jek­tan­ta­mi różnych branż i specjalności.

Czy koszty projektów są wysokie ?

Cena za pro­jekt zawsze dos­tosowu­ję do wielkoś­ci budowy i zakre­su pro­jek­tu. Moje ceny są naprawdę niskie ale nie najniższe.  Sprawdź najniższe ceny, wyciąg­nij ostate­czną ofer­tę i porów­naj 🙂  Nie daj się zwieść infor­ma­cji o najniższej cenie. Proszę także pamię­tać że naj­droższa będzie doku­men­tac­ja prze­tar­gowa z przed­mi­ara­mi, kosz­to­rysa­mi i specy­fikac­ja­mi technicznymi.

Na wycenę skła­da się kil­ka zasad­niczych ele­men­tów, które potrze­bu­ję wiedzieć aby określić cenę za projekt.

- lokaliza­c­ja dzi­ał­ki, treść planu miejs­cowego lub decyzji,

- funkc­ja i wielkość planowanej inwestycji,

- infra­struk­tu­ra zewnętrz­na czyli dro­gi, sieci itp.

- zakres pro­jek­tu i sposób etapowa­nia jego.

 

Co zrobić, żeby poprosić o wycenę lub zamówić projekt ?

Jeżeli potrze­bu­jesz porady, pro­jek­tu, kon­cepcji czy doradzt­wa … po pros­tu zadz­woń lub wyślij maila.

Nie zapom­nij załączyć do maila infor­ma­cji o :

- lokaliza­c­ja ( adres nieruchomości ),

- infor­ma­c­ja o planie miejs­cowym lub decyzji o warunk­ach  zabudowy,

- załącza wyp­is i wyrys z ewidencji gruntów,

- mapa do celów informacyjnych,

- Two­ja kon­cepc­ja w formie fotografii, opisu lub rysunków.

 

Share This