Zaznacz stronę
Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Pro­jekt prze­bu­dowy Hala Warsz­ta­towo-biurowa pra­ca w toku i zdję­cia z wiz­ji lokalnej Opis pier­wot­ny zespołu obiek­tów warsz­ta­towo-prze­mysłowych Rejon Gazown­iczy : aparatu­ra z wieżą ciśnień ; zespół ele­men­tów — Toruń Początkowo zespół obiek­tów służył jako maszynow­n­ia…

Projekt Hali Magazynowej pomorskie

Projekt Hali Magazynowej pomorskie

Pro­jekt Hali Mag­a­zynowej pomorskie   Pro­jekt Hali do prze­mysłu drzewnego, powierzch­nia ok. 1200 m² Hala skła­da się z 2 seg­men­tów — mag­a­zyny i pro­dukc­ja. Część soc­jal­na została wydzielona w odd­ziel­nych zabu­dowa­ni­ach. Uzyskanie poz­wole­nia…

Share This