Zaznacz stronę

Książka “Wymogi sanitarne i zasady profilaktyki zakażeń w gabinetach lekarskich”

utwor­zone przez | październik 13, 2004 | książ­ki | 0 komen­tarzy

Wymogi sanitarne i zasady profilaktyki zakażeń w gabinetach lekarskich”

autor : Bar­bara Maniews­ka; pro­jekt okład­ki : Iwona Ruszczyk

wydaw­ca : Ośrodek Doradzt­wa i Doskonale­nia Kadr sp. z o.o.

rok wyda­nia : 1999; stron :89 ; ISBN 83–71871-83‑X

Informacja od wydawcy :

Kom­plek­sowy porad­nik spełnienia wyma­gania SANEPIDU‑u — rodza­je i wyposaże­nie pomieszczeń, dezyn­fekcji, mycie, prze­chowywanie i steryl­iza­cji, narzędzi, kon­tro­la skutecznoś­ci steryl­iza­cji, sprzą­tanie pomieszczeń, usuwanie nieczys­toś­ci, zabez­pieczenia i odzież ochron­na, doku­men­tac­ja, przepisy prawne.

Recenzja przydatności :

Przy­dat­ność pub­likacji dla pro­jek­tan­ta określam jako śred­nią, ale cen­ną z powodu krótkiego syn­te­ty­cznego opisu tech­nolo­gi związanej z dezyn­fekcją i pomieszczeni­a­mi. Dlat­ego warto sko­rzys­tać z niej pod­czas pro­jek­towa­nia gabi­netów lekars­kich takich jak : stom­a­to­log­iczne, chirur­giczne, gineko­log­iczne, laryngologiczne.

Nowa ustawa Ustawa z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzi­ałal­noś­ci leczniczej

Nowe roz­porządze­nie Roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia z dnia 26 czer­w­ca 2012 r. w spraw­ie szczegółowych wyma­gań, jakim powin­ny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod­mio­tu wykonu­jącego dzi­ałal­ność leczniczą

 

Share This