Zaznacz stronę

Książka Prawo Budowlane Warunki techniczne i inne

utwor­zone przez | październik 16, 2015 | książ­ki | 0 komen­tarzy

Książka Prawo Budowlane Warunki tech­niczne i inne

Redak­tor : Kinga Puton

Wydaw­ca : Mał­gorza­ta Stańczak

Wydane przez : Wolters Kluw­er SA

okład­ka : —

rok wyda­nia : 2015
wydanie : 23
ilość stron : 441

ISBN: 978–83-264‑8286‑1

od wydaw­cy :

  • pub­likac­ja zaw­iera tekst ustawy
  • uwzględ­niono m.in. zmi­any wprowad­zone ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o zmi­an­ie ustawy — Pra­wo budowlane oraz niek­tóry innych ustaw, wprowadza­jące uproszczenia i skróce­nie pro­ce­dury budowlanej.
  • w książce zamieszc­zono sko­rowidz rzec­zowy pomoc­ny w odnalezie­niu poszczegól­nych zagadnień
  • zbiór przez­nac­zony jest przede wszys­tkim dla stu­den­tów wydzi­ałów prawa i admin­is­tracji, a także dla aplikan­tów oraz prak­tykan­tów prawa

kil­ka zdań o książce :

Wydanie kies­zonkowe 12cm x 17cm to najlep­sza podręcz­na ścią­ga prawa budowlanego i warunk­ów tech­nicznych. Praw­ie zawsze mam to wydanie pod­czas spotkań z Klientami.

Nie bard­zo rozu­miem, dlaczego wydaw­ca rekla­mu­je że to wydanie jest dla stu­den­tów i aplikantów ?

Za niecałe 10 zło­tych posi­adasz w kieszeni kom­plet przepisów prawa budowlanego i warunk­ów technicznych.

Śred­nio 1 raz w roku kupu­ję kole­jne wydanie, obec­nie jak na zdję­ciu posi­adam wydanie 23.
Nieste­ty wydaw­ca pow­ięk­szył wydanie z rozmi­aru 105 cm x 120cm do obec­nego, ale nieza­leżnie od tego i tak jest to najm­niejsze wydanie prawa budowlanego.

Share This