Zaznacz stronę

Prawo Budowlane i Warunki Techniczne 2009

utwor­zone przez | listopad 28, 2015 | książ­ki | 0 komen­tarzy

Prawo Budowlane i Warunki Techniczne 2014

Redakc­ja : Mał­gorza­ta Buczna

Wydane przez : Wolters Kluw­er Pol­s­ka sp. z o.o.

rok wyda­nia : 2009
wydanie : 9
ilość stron : -

ISBN: 978–83-7601–692‑4

Prawo Budowlane i Warunki Techniczne 2019 wydanie 9

Od Wydaw­cy :
Pra­wo budowlane wraz z przepisa­mi wykon­aw­czy­mi, w tym tekst roz­porządzenia w spraw­ie warunk­ów tech­nicznych, jakim powin­ny odpowiadać budyn­ki i ich usytuowanie
W książce zamieszc­zono sko­rowidz rzec­zowy pomoc­ny w odnalezie­niu poszczegól­nych zagadnień.
Przepisy przez­nac­zone przede wszys­tkim dla stu­den­tów wydzi­ałów prawa i admin­is­tracji, a także dla aplikan­tów oraz prak­tyków prawa.

Recen­z­ja :
To podręczne wydanie zaw­iera pra­wo budowlane dla wszys­t­kich, którzy pracu­ją w budownictwie.
Dlaczego Wydaw­ca kieru­je książkę do stu­den­tów i prawników ? Nie mam pojęcia.
Oso­biś­cie uważam, że to najlep­sza pozy­c­ja  z prawem budowlanym z powodu “kies­zonkowego” wyda­nia i ceny.

 

 

 

 

 

Share This