Zaznacz stronę

Potrzebujesz architekta, biura projektów lub projektu budowlanego ?

Na tej stron­ie zna­jdziesz moje port­fo­lio / pro­jek­ty / real­iza­c­je oraz C.V. , opinie i ref­er­enc­je — wszys­tko co  doty­czy pra­cy architek­ta.
Jeżeli potrze­bu­jesz dowiedzieć się więcej nt. współpra­cy ze mną po pros­tu zadz­woń lub wyślij maila.

architekt Arkadiusz Zubowicz

Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Pro­jekt prze­bu­dowy Hala Warsz­ta­towo-biurowa pra­ca w toku i zdję­cia z wiz­ji lokalnej Opis pier­wot­ny zespołu obiek­tów warsz­ta­towo-prze­mysłowych Rejon Gazown­iczy : aparatu­ra z wieżą ciśnień ; zespół ele­men­tów — Toruń Początkowo zespół obiek­tów służył jako maszynow­n­ia…

Projekt Hali Magazynowej pomorskie

Projekt Hali Magazynowej pomorskie

Pro­jekt Hali Mag­a­zynowej pomorskie   Pro­jekt Hali do prze­mysłu drzewnego, powierzch­nia ok. 1200 m² Hala skła­da się z 2 seg­men­tów — mag­a­zyny i pro­dukc­ja. Część soc­jal­na została wydzielona w odd­ziel­nych zabu­dowa­ni­ach. Uzyskanie poz­wole­nia…

Wizualizacje projektu — Gdynia

Wizualizacje projektu — Gdynia

Wiz­ual­iza­c­je Pro­jek­tów Domów Wiz­ual­iza­c­je przy­go­towałem ja do pro­jek­tu arch. Macie­ja Faust strona Mać­ka Wiz­ual­iza­c­je przy­go­towałem w Blender Cycles http://blender.org

Budynki w zabudowie szeregowej — pomorskie

Budynki w zabudowie szeregowej — pomorskie

Budyn­ki w zabu­dowie szere­gowej — pomorskie Pro­jekt Budowlany przy­go­towany dla Trójmiejskiego Dewel­opera Plat­inum Park. Pro­jekt w okre­sie 2010 roku. Pro­jekt Budowlany — Osiedle Domów Jed­norodzin­nych w Gdańsku Mod­ele…

Projekt Architektoniczny kompleks basenowy

Projekt Architektoniczny kompleks basenowy

Pro­jekt kon­cepcji architek­ton­iczno — urban­isty­cznej kom­plek­su basenowego w Ustce Pro­jekt kon­cepcji architek­ton­iczno — urban­isty­cznej kom­plek­su basenowego w Ustce więcej infor­ma­cji zna­jdziesz na stron­ie…

Przebudowa Zmiana Sposobu Użytkowania Lokal Usługowy

Przebudowa Zmiana Sposobu Użytkowania Lokal Usługowy

Pro­jekt Prze­bu­dowy Lokali Usłu­gowych rok 1999 — 2000 Zespół Spec­jal­isty­cznej Przy­chod­ni Gineko­log­icznej Gdańsk — Wrzeszcz  powierzch­nia ok. 120 m² kubatu­ra 370 m³. Całość opra­cow­a­nia architek­ton­icznego architekt Arka­diusz Zubow­icz wraz z…

Share This