Zaznacz stronę

Potrzebujesz architekta, biura projektów lub projektu budowlanego ?

Na tej stron­ie zna­jdziesz moje port­fo­lio / pro­jek­ty / real­iza­c­je oraz C.V. , opinie i ref­er­enc­je — wszys­tko co  doty­czy pra­cy architekta.
Jeżeli potrze­bu­jesz dowiedzieć się więcej nt. współpra­cy ze mną po pros­tu zadz­woń lub wyślij maila.

architekt Arkadiusz Zubowicz

Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Pro­jekt prze­bu­dowy Hala Warsz­ta­towo-biurowa pra­ca w toku i zdję­cia z wiz­ji lokalnej Opis pier­wot­ny zespołu obiek­tów warsz­ta­towo-prze­mysłowych Rejon Gazown­iczy : aparatu­ra z wieżą ciśnień ; zespół ele­men­tów — Toruń Początkowo zespół obiek­tów służył jako maszynownia…

Share This